Fihrist
Eşya Fihristi
İzahname
Fasıl Notları
B. T. B.

Tarife Cetveli
2010 GTIP
2011 GTIP
2012 GTIP
2013 GTIP

Vergiler
Gümrük Vergisi
KDV
ÖTV


Forum

info@d-t-k.orgGümrük Müsteşarlığı

Gümrük Bakanlığı

Dünya Gümrük Örgütü

Dünya Gümrük Örgütü

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Dış Ticaret Kulübü

Dış Ticaret Kulübü


 


Türk Gümrük Tarife Cetveli,

Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde uluslararası ticarete konu eşyaların sınıflandırılmasında yeknesaklığı sağlamak amacıyla 01.01.1958 tarihinde yürürlüğe giren ve örgüte üye ülkelerin ulusal tarife cetvellerinin temelini oluşturan Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi´ ne uygun olarak 14.05.1964 tarihinde 474 sayı ile kabul edilen "Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Kanun" ´a dayanılarak her yıl Bakanlar kurulu tarafından yenilenerek kabul edilen ulusal, eşya ve ekonomik değer sınıflandırma indeksidir. Armonize Sistem Nomonklatürde eşya kodları altı haneli rakamlarla gösterilir. Ulusal Tarife Cetvellerinde esya kodları oniki haneli rakamlarla gösterilir. Armonize Sistem, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yürürlüğe konan sözleşmeye, nomanklatür ise tarife cetvellerinin ilk altı hanesinden oluşan uluslararası indekse verilen isimdir.


Eşyanın Tarife Pozisyonu


Eşyanın tarife pozisyonu deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, söz konusu eşyanın girdiği;

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelin bir alt pozisyonunun,

Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun, belirlenmesi anlaşılır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde eşyalar 12 haneli rakamlarla gösterilir. İlk altı hanesi Armonize Sistem nomonklatür kodunu, yedinci ve sekizinci haneler kombine nomonklatür kodunu, dokuzuncu ve onuncu haneler milli alt açılım kodunu, onbirinci ve onikinci haneler istatistik kodunu gösterir.


Bağlayıcı Tarife Bilgisi


Mükellefler 4458 sayili "Gümrük Kanunu" nun 9. maddesine istinaden;

İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlen- mesi,

Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması,

Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı, için Bağlayıcı Tarife Bilgisi talebinde bulunabilirler.

Yazılı talep üzerine Müsteşarlık veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafindan bağlayıcı tarife bilgisi verilir. Bağlayıcı tarife gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda, yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bağlayıcı tarife bilgisi alan kişi beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl geçerlidir. Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi iptal edilir.

Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,

b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,

c) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımı tarihidir. Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife bilgisinin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

 

<<Başa Dön

info@d-t-k.org

Ana Sayfa |   Fihrist |   Tarife Cetveli   |   Vergiler   |   İletişim
Copyright ©2009   www.d-t-k.org  Tüm Hakları Saklıdır.