ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
34.01 Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak    
  kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun    
  içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve     
  perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve    
  müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan    
  emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve    
  dokunmamış mensucat :    
   - Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif     
     organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdi -    
     rilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunma-    
     mış mensucat:    
3401.11  - - Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) :    
3401.11.00.10.00  - - - Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka - 200
3401.11.00.20.00  - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe - 50
3401.11.00.30.00  - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş    
          dokunmamış mensucat - 60
3401.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
3401.19  - - Diğerleri :    
   - - - Sabun ve deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt    
          vatka, keçe ve dokunmamış mensucat :    
3401.19.00.11.00  - - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka - 60
3401.19.00.12.00  - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe - 50
3401.19.00.13.00  - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş  dokunmamış mensucat - 60
3401.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
3401.20  - Diğer şekillerdeki sabunlar:    
3401.20.10.00.00  - - İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar - 60
   - - Diğerleri :    
3401.20.90.10.00  - - - Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar - 50
   - - - Diğerleri    
3401.20.90.90.11  - - - - Sıvı sabunlar - 60
3401.20.90.90.19  - - - - Diğerleri - 60
3401.30.00.00.00 - Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende    
  satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar    
  (sabun içersin içermesin) - 60
       
34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstah-    
  zarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları     
  dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin)    
  (34.01 pozisyonundakiler hariç) :    
   - Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril -    
     miş olsun olmasın):    
3402.11  - - Anyonlu olanlar :    
3402.11.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan    
         disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler - 35
   - - - Diğerleri:    
3402.11.90.10.00  - - - - Sülforezinatlar ve sülfooleatlar - 35
   - - - - Diğerleri    
3402.11.90.90.11  - - - - - Lineer alkil benzen sülfonik asitler - 35
3402.11.90.90.12  - - - - - Dodesil benzen sülfonik asit - 35
3402.11.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 35
3402.12.00.00.00  - - Katyonlu olanlar - 35
3402.13.00.00.00  - - İyonlu olmayanlar - 35
3402.19  - - Diğerleri :    
3402.19.00.10.00  - - - Türk kırmızısı yağı - 35
3402.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
3402.20  - Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar:    
   - - Yüzeyaktif müstahzarlar    
3402.20.20.00.11  - - - Sabun içerenler - 35
3402.20.20.00.12  - - - Sabun içermeyenler - 35
   - - Yıkama ve temizleme müstahzarları    
3402.20.90.00.15  - - - Sabun içerenler - 35
3402.20.90.00.16  - - - Sabun içermeyenler - 35
3402.90  - Diğerleri:    
   - - Yüzeyaktif müstahzarlar    
3402.90.10.00.11  - - - Sabun içerenler - 35
3402.90.10.00.12  - - - Sabun içermeyenler - 35
   - - Yıkama ve temizleme müstahzarları    
3402.90.90.00.15  - - - Sabun içerenler - 35
3402.90.90.00.16  - - - Sabun içermeyenler - 35
       
34.03 Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası    
  yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme     
  müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve     
  döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve doku-    
  maya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin    
  veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus     
  müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70     
  veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde     
  edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):    
   - Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları    
     içerenler :    
3403.11.00.00.00  - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve    
       kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar - 25
3403.19  - - Diğerleri:    
3403.19.10.00.00  - - - Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70     
          veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde    
          edilen yağları içerenler - 30
3403.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Diğerleri:    
3403.91.00.00.00  - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve     
       kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstah -    
       zarlar - 25
3403.99.00.00.00  - - Diğerleri - 25
       
34.04 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:    
3404.20.00.00.00  - Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler - 20
3404.90  - Diğerleri:    
   - - Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):    
3404.90.00.11.00  - - - Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar - 20
3404.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 75
3404.90.00.90.00  - - Diğerleri - 20
34.05 Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal     
  boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstah -    
  zarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış     
  kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya    
  gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki    
  mumlar hariç):    
3405.10  - Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya ben -    
     zeri müstahzarlar    
3405.10.00.00.11  - - Ayakkabı boya ve cilaları  - 50
3405.10.00.00.12  - - Deri boya ve cilaları - 50
3405.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
3405.20.00.00.00  - Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı -    
     lan cila ve benzeri müstahzarlar - 50
3405.30.00.00.00  - Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar    
     (metal cilalar hariç) - 50
3405.40.00.00.00  - Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları - 50
3405.90  - Diğerleri:    
3405.90.10.00.00  - - Metal cilaları - 50
3405.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
3406.00 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:    
3406.00.00.20.00  - Balmumundan mumlar - 50
3406.00.00.80.00  - Diğerleri - 75
3407.00 Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil);    
  takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya    
  plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan "dişçilik    
  mumu" denilen müstahzarlar; dişçilikte kullanılan alçı esaslı    
  (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar    
3407.00.00.10.00  - Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar - 30
   - Diğerleri    
3407.00.00.90.11  - - Dişçilik mumu - 25
3407.00.00.90.12  - - Model yapmaya mahsus patlar - 25
3407.00.00.90.13  - - Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) - 25
3407.00.00.90.14  - - Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) - 25
3407.00.00.90.19  - - Diğerleri - 25