ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26.01 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş                        
  demir piritleri dahil) :                        
   - Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri                         
    (kavrulmuş demir piritleri hariç):                         
2601.11.00.00.00  - - Aglomere edilmemiş                                                    - 5                    
2601.12.00.00.00  - - Aglomere edilmiş                                                        - 5                    
2601.20.00.00.00  - Kavrulmuş demir piritleri                                                     - 5                    
                           
2602.00.00.00.00 Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri                         
  (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı                         
  %  20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zen-                        
  ginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil)    - 5                    
                                                                       
2603.00.00.00.00 Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri                           - 5                    
                           
2604.00.00.00.00 Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri                            - 5                    
                           
2605.00.00.00.00 Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri                          - 5                    
                           
2606.00.00.00.00 Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri                  - 5                    
                           
2607.00.00.00.00 Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri    - 5                    
                           
2608.00.00.00.00 Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri    - 5                    
                           
2609.00.00.00.00 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri    - 5                    
                           
2610.00.00.00.00 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri - 5                    
                           
2611.00.00.00.00 Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri  - 5                    
                           
26.12 Uranyum ve toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve                         
  toryum cevherleri:                        
2612.10  - Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri:                        
2612.10.10.00.00  - - İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum                        
       cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları                        
       (EURATOM)                                                                       - 5                    
2612.10.90.00.00  - - Diğerleri                                                          - 5                    
2612.20  - Toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri:                        
2612.20.10.00.00  - - Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20' den fazla toryum bulunan                        
        urano -torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer                        
        toryum cevherleri (EURATOM)                                               - 5                    
2612.20.90.00.00  - - Diğerleri                                                         - 5                    
                           
26.13 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri:                        
2613.10.00.00.00  - Kavrulmuş - 5                    
2613.90.00.00.00  - Diğerleri  - 5                    
                           
2614.00.00.00.00 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri - 5                    
                           
26.15 Niobyum,tantalyum,vanadyum ve zirkonyum cevherleri ve bun -                        
  ların zenginleştirilmiş cevherleri:                        
2615.10.00.00.00  - Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri      - 5                    
2615.90.00.00.00  - Diğerleri: - 5                    
                           
26.16 Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal                        
  cevherleri :                        
2616.10.00.00.00  - Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri  - 5                    
2616.90.00.00.00  - Diğerleri                                       - 5                    
                           
26.17 Diğer metal cevherler ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri:                        
2617.10.00.00.00  - Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri  - 5                    
2617.90.00.00.00  - Diğerleri                            - 5                    
2618.00.00.00.00 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf  (cüruf                         
  kumu) - 10                    
2619.00 Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), döğme demir kırıntıları ve                         
  demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:                        
2619.00.20.00.00  - Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler          - 10                    
   - Diğerleri                         
2619.00.90.00.11  - - Yüksek fırın cürufu - 10                    
2619.00.90.00.12  - - Diğer cüruflar - 10                    
2619.00.90.00.13  - - Tufal - 10                    
2619.00.90.00.14  - - Yüksek fırın tozları  - 10                    
2619.00.90.00.19  - - Diğerleri  - 10                    
                           
26.20 Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve                         
  kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç):                        
   - Başlıca muhtevası çinko olanlar:                         
2620.11.00.00.00  - - Galvanezli matlar                         - 10                    
2620.19.00.00.00  - - Diğerleri                                 - 10                    
   - Başlıca muhtevası kurşun olanlar:                                
2620.21.00.00.00  - - Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu                         
       önleyici  bileşiklerin tortuları (sludges) - 10                    
2620.29.00.00.00  - - Diğerleri - 10                    
2620.30.00.00.00  - Başlıca muhtevası bakır olanlar        - 10                    
2620.40.00.00.00  - Başlıca muhtevası aluminyum olanlar      - 10                    
2620.60.00.00.00  - Muhtevası arsenik, civa, talyum veya  bunların karışımlarından                         
     (arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da  bunların                         
    kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar)   - 10                    
   - Diğerleri                                                        
2620.91.00.00.00  - - Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların                        
       karışımlarından olanlar - 10                    
2620.99  - - Diğerleri:                        
2620.99.10.00.00  - - - Başlıca muhtevası nikel olanlar                                 - 10                    
   - - - Başlıca muhtevası niobyum ve tantalyum olanlar                         
2620.99.20.00.11  - - - - Başlıca muhtevası niobyum olanlar  - 10                    
2620.99.20.00.12  - - - - Başlıca muhtevası tantalyum olanlar  - 10                    
2620.99.40.00.00  - - - Başlıca muhtevası kalay olanlar                                       - 10                    
2620.99.60.00.00  - - - Başlıca muhtevası titanyum olanlar                                    - 10                    
2620.99.95.00.00  - - - Diğerleri                                                             - 10                    
                           
                           
26.21 Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu "varech" külü dahil);                        
  şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar:                        
2621.10.00.00.00  - Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar - 10                    
   - Diğerleri:                        
   - - Pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları:                        
2621.90.00.11.00  - - - Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar - 15                    
2621.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 10                    
2621.90.00.90.00  - - Diğerleri - 10