ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz                        
  haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların                         
  veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin                         
  ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlan-                        
  mış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan                        
  veya hayvan menşeli diğer maddeler:                        
3001.20  - Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının                         
     hülasaları :                        
3001.20.10.00.00  - - İnsan menşeli olanlar  - 50                    
3001.20.90.00.00  - - Diğerleri  - 50                    
3001.90  - Diğerleri:                        
3001.90.20.00.00  - - İnsan menşeli olanlar - 50                    
   - - Diğerleri:                        
3001.90.91.00.00  - - - Heparin ve tuzları  - 15                    
   - - - Diğerleri                         
3001.90.98.10.00  - - - - Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş) - 50                    
3001.90.98.90.00  - - - - Diğerleri - 50                    
                           
30.02 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere                        
  hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve                        
  bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle el-                        
  de edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma                        
  kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:                        
3002.10  - Serumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık                        
     sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde  edilmiş olsun                        
     olmasın):                        
   - - Serumlar                        
3002.10.10.00.11  - - - Yılan serumu    - 50                    
3002.10.10.00.12  - - -  Aglutinan serumları  - 50                    
3002.10.10.00.13  - - -  Gamma-globulin - 50                    
3002.10.10.00.19  - - -  Diğerleri - 50                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Hemoglobin, kan  globulinleri ve serum gIobulinleri                        
3002.10.91.00.11  - - - - Hemoglobin   - 15                    
3002.10.91.00.12  - - - - Kan globulinleri - 15                    
3002.10.91.00.13  - - - - Serum globulinleri - 15                    
   - - - Diğerleri:                        
3002.10.95.00.00  - - - - İnsan menşeli olanlar  - 50                    
3002.10.99.00.00  - - - - Diğerleri  - 50                    
3002.20  -   İnsanlar için kullanılan aşılar :                        
3002.20.00.10.00  - - Çocuk felci aşıları  - Muaf                    
   - - Bakteriyel ve virütik diğer aşılar                         
3002.20.00.20.11  - - - Kızamık aşısı - Muaf                    
3002.20.00.20.12  - - - Kabakulak aşısı - Muaf                    
3002.20.00.20.13  - - - BCG aşısı - Muaf                    
3002.20.00.20.14  - - - Karma aşı (DBT) - Muaf                    
3002.20.00.20.15  - - - Kolera aşısı    - Muaf                    
3002.20.00.20.16  - - - Tifo aşısı - Muaf                    
3002.20.00.20.19  - - - Diğerleri - Muaf                    
3002.30.00.00.00  - Veterinerlikte kullanılan aşılar -  Muaf                    
3002.90  - Diğerleri:                        
3002.90.10.00.00  - - İnsan kanı - 50                    
3002.90.30.00.00  - - Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış                        
        hayvan kanı - 50                    
   - -  Mikroorganizma kültürleri:                        
   - - - Fermentler                        
3002.90.50.10.11 - - - - Hayvan sağlığında kullanılanlar - 10                    
3002.90.50.10.19 - - - - Diğerleri - 10                    
3002.90.50.90.00  - - - Diğer mikroorganizma kültürleri - 50                    
   - -  Diğerleri                        
3002.90.90.00.11  - - - Saksitoksin - 50                    
3002.90.90.00.12  - - - Risin - 50                    
3002.90.90.00.13  - - - Hayvan sağlığında kullanılanlar - 50                    
3002.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 50                    
                           
30.03 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle                         
  karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar                        
  (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç)                        
  (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlan-                        
  mamış) :                        
3003.10.00.00.00  - Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya                        
     streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler - Muaf                    
3003.20.00.00.00  - Diğer antibiyotikleri içerenler - Muaf                    
   - 29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içerip,                         
     antibiyotikleri içermeyenler:                        
3003.31.00.00.00  - - İnsülin içerenler - Muaf                    
3003.39.00.00.00  - - Diğerleri - Muaf                    
3003.40.00.00.00  - Alkaloidleri veya bunların türevlerini içerip, antibiyotikleri                         
     veya 29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri                         
     içermeyenler  - 40                    
3003.90.00.00.00  - Diğerleri - 40                    
                           
30.04 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya                        
  karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya                        
  30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek                         
  kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems"                        
  dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde                         
  ambalajlanmış) :                        
3004.10.00.00.00  - Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların                        
     türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini                        
     içerenler - Muaf                    
3004.20.00.00.00  - Diğer antibiyotikleri içerenler - Muaf                    
   - Antibiyotikleri içermeyip, 29.37 pozisyonundaki hormonları                        
     veya diğer ürünleri içerenler:                        
3004.31.00.00.00  - - İnsülin içerenler - Muaf                    
3004.32.00.00.00  - - Böbreküstü bezi hormonlarını içerenler, bunların türevleri ve                        
       yapısal benzerleri - Muaf                    
3004.39.00.00.00  - - Diğerleri - Muaf                    
3004.40.00.00.00  - Alkaloidleri veya bunların türevlerini içerip,antibiyotikleri veya                        
     29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içermeyenler - Muaf                    
3004.50.00.00.00  - 29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer ürünleri içeren                        
     diğer ilaçlar - Muaf                    
3004.90.00.00.00  - Diğerleri - 40                    
                           
30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan                        
  eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende                        
  satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar,                        
  gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar,                        
  hardal yakıları gibi):                        
3005.10.00.00.00  - Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler - 70                    
3005.90  - Diğerleri:                        
   - - Vatka ve vatkadan mamul eşya                        
3005.90.10.00.11  - - -  Hidrofil pamuktan - 70                    
3005.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 70                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Tekstil maddelerinden yapılmış olanlar:                        
   - - - - Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya:                        
3005.90.31.00.11  - - - - - Gaz bezleri - 70                    
3005.90.31.00.12  - - - - - Tıbbi gaz kompresler - 70                    
3005.90.31.00.19  - - - - - Gazlı diğer eşya - 70                    
   - - - - Diğerleri:                        
3005.90.50.00.11  - - - - - Alçılı sargı bezi - 70                    
3005.90.50.00.12  - - - - - Tıbbi üçgen sargı - 70                    
3005.90.50.00.19  - - - - - Diğerleri - 70                    
   - - - Diğerleri:                        
3005.90.99.10.00  - - - - Tıbbi muşamba ve tafta angle - 70                    
3005.90.99.90.00  - - - - Diğerleri - 70                    
                           
30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah -                        
  zarları:                        
3006.10  - Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri                        
     ( cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril,emilebilir iplikler dahil)                        
     ve cerrahi yaraların kapatılmasında kullanılan steril doku                         
      yapıştıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri;                        
      cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril, emilebilir hemostatlar;                        
    cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir                        
   olsun olmasın)                        
3006.10.10.00.00  - - Cerrahi dikişler için steril katgütler - 10                    
   - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir                         
   olsun olmasın):                        
 3006.10.30.10.00  - - - Plastiklerden olanlar - 50                    
 3006.10.30.20.00  - - - Örme mensucattan olanlar - 100                    
 3006.10.30.90.00  - - - Diğerleri - 10                    
   - - Diğerleri:                        
 - - - Plastiklerden olanlar                        
 3006.10.90.10.11  - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar - 50                    
 3006.10.90.10.12  - - - - Cerrahi poliamid iplik - 50                    
 3006.10.90.10.13  - - - - Cerrahi poliglaktin iplik - 50                    
 3006.10.90.10.19  - - - - Diğerleri - 50                    
 - - - Örme mensucattan olanlar                        
 3006.10.90.20.11  - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar - 100                    
 3006.10.90.20.19  - - - - Diğerleri - 100                    
 - - - Diğerleri                        
 3006.10.90.90.11  - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar - 10                    
 3006.10.90.90.12  - - - - Cerrahi paslanmaz çelik tel - 10                    
 3006.10.90.90.19  - - - - Diğerleri - 10                    
3006.20.00.00.00  - Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus                        
     reaktifIer - 10                    
3006.30  - Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstah -                        
     zarlar; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reak -                        
     tifleri                        
3006.30.00.00.11  - - Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri - 10                    
3006.30.00.00.12  - - Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar - 10                    
3006.40  - Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin                        
     tedavisinde kullanılan çimentolar                        
3006.40.00.00.12  - - Çinko-fosfat siman  - 50                    
3006.40.00.00.13  - - Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri - 50                    
3006.40.00.00.18  - - Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri - 50                    
3006.50.00.00.00  - İlk yardım çantaları ve kutuları - 10
3006.60.00.00.00  - Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya     
     spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar - Muaf
3006.70.00.00.00   -Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel     
     muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya     
     beden  ve tıbbi  aletler arasında  birleştirme vasıtası olarak     
     kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları - 30
   - Diğerleri:    
 3006.91.00.00.00  - - Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler - 150
 3006.92.00.00.00  - -  Eczacılık ürünleri döküntüleri  - 50