ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış                        
  veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel                        
  veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi                        
  tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler                        
3101.00.00.10.00  - Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar - 15                    
3101.00.00.90.00  - Diğerleri - Muaf                    
                           
31.02 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:                        
3102.10  - Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın):                        
3102.10.10.00.00  - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle                        
       % 45'den fazla olan üre Kg N 20                    
3102.10.90.00.00  - - Diğerleri Kg N 20                    
   - Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift                        
     tuzları; karışımları:                         
3102.21.00.00.00  - - Amonyum sülfat Kg N 20                    
3102.29  - - Diğerleri                        
3102.29.00.00.11  - - - Amonyum sülfo nitrat Kg N 20                    
3102.29.00.00.19  - - - Diğerleri Kg N 20                    
3102.30  - Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın):                        
3102.30.10.00.00  - - Sulu çözelti halinde Kg N 20                    
3102.30.90.00.00  - - Diğerleri Kg N 20                    
3102.40  - Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi                        
     olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları:                        
   - - Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçmeyenler                        
3102.40.10.00.11  - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) Kg N 20                    
3102.40.10.00.19  - - - Diğerleri Kg N 20                    
   - - Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçenler                        
3102.40.90.00.11  - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) Kg N 20                    
3102.40.90.00.19  - - - Diğerleri Kg N 20                    
3102.50  - Sodyum nitrat :                        
   - - Tabii sodyum nitrat :                        
3102.50.10.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 16,3 veya daha az azot içerenler - 20                    
3102.50.10.90.00  - - - Diğerleri - 25                    
   - - Diğerleri                        
3102.50.90.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 16,3 veya daha az azot içerenler Kg N 20                    
3102.50.90.90.00  - - - Diğerleri Kg N 25                    
3102.60.00.00.00  - Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve                        
     karışımları Kg N 20                    
3102.80.00.00.00  - Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler                        
     içindeki karışımları Kg N 20                    
3102.90  - Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen                        
     karışımlar dahil)                        
3102.90.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid Kg N 30                    
3102.90.00.90.00  - - Diğerleri Kg N 20                    
                           
31.03 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler:                        
3103.10  - Süper fosfatlar :                        
   - - Ağırlık itibariyle % 35'den fazla difosfor pentaoksit içerenler                        
3103.10.10.00.11  - - - Basit süper fosfat (normal)  KgP2O5 10                    
3103.10.10.00.12  - - - İkili süper fosfat KgP2O5 10                    
3103.10.10.00.13  - - - Üçlü süper fosfat KgP2O5 10                    
   - - Diğerleri                        
3103.10.90.00.11  - - - Basit süper fosfat (normal)  KgP2O5 10                    
3103.10.90.00.12  - - - İkili süper fosfat KgP2O5 10                    
3103.10.90.00.13  - - - Üçlü süper fosfat KgP2O5 10                    
3103.90.00.00.00  - Diğerleri KgP2O5 10                    
                           
31.04 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler:                        
3104.20  - Potasyum klorür:                        
3104.20.10.00.00  - -  Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık                        
         itibariyle % 40 'ı geçmeyenler KgK2O 10                    
3104.20.50.00.00  - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık                        
        itibariyle % 40'ı geçen fakat % 62'yi geçmeyenler KgK2O 10                    
3104.20.90.00.00  - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık                        
        itibariyle % 62'yi geçenler KgK2O 10                    
3104.30  - Potasyum sülfat :                        
3104.30.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler KgK2O 20                    
3104.30.00.90.00  - - Diğerleri KgK2O 20                    
3104.90  - Diğerleri:                        
   - - Magnezyum sülfat - potasyum sülfat:                        
3104.90.00.11.00  - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler KgK2O 10                    
3104.90.00.19.00  - - - Diğerleri KgK2O 25                    
3104.90.00.90.00  - - Diğerleri KgK2O 10                    
                           
31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun                         
  ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler;                        
  diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri                        
  şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda                        
  olanları:                        
3105.10  - Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya                        
     brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları :                        
   - - Potasyum sülfat:                        
3105.10.00.11.00  - - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler - 15                    
3105.10.00.19.00  - - - Diğerleri - 20                    
   - - Magnezyum sülfat - potasyum sülfat:                        
3105.10.00.21.00  - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler - 15                    
3105.10.00.29.00  - - - Diğerleri - 25                    
   - - Kalsiyum siyanamid:                        
3105.10.00.31.00  - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler - 15                    
3105.10.00.39.00  - - - Diğerleri - 30                    
   - - Diğerleri                        
3105.10.00.90.11  - - - Sıvı gübreler - 15                    
3105.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 15                    
3105.20  - Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve  potasyumun                         
     üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler:                        
3105.20.10.00.00  - - Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10'u geçenler - 15                    
3105.20.90.00.00  - - Diğerleri - 15                    
3105.30.00.00.00  - Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) - 15                    
3105.40  - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun                        
     diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları:                        
3105.40.00.00.11  - - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) - 15                    
3105.40.00.00.12  - - Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları - 15                    
   - Bitki besin maddeleri olan azot ve fosforun ikisini de içeren                        
     diğer mineral veya kimyasal gübreler:                        
3105.51.00.00.00  - - Nitrat ve fosfat içerenler - 15                    
3105.59  - - Diğerleri                        
3105.59.00.00.11  - - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itiba-                        
          riyle %10 veya daha fazla olanlar - 15                    
3105.59.00.00.19  - - - Diğerleri - 15                    
3105.60.00.00.00  - Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de                        
     içeren mineral veya kimyasal gübreler - 15                    
3105.90  - Diğerleri:                        
3105.90.10.00.00  - - Sodyum nitrat ve potasyum nitratın tabii karışımını içeren                        
        tabii potaslı sodyum nitrat (potasyum nitrat oranı en fazla                        
        % 44 olabilir) (kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki toplam                        
        azot miktarı ağırlık itibariyle % 16,3'ü geçmeyenler) - 15                    
   - - Diğerleri:                        
3105.90.91.00.00  - - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık                        
          itibariyle % 10 'u geçenler - 15                    
   - - - Diğerleri                        
3105.90.99.00.11  - - - - Sıvı gübreler - 15                    
3105.90.99.00.19  - - - - Diğerleri - 15