ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
34.01 Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak                        
  kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun                        
  içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve                         
  perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve                        
  müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan                        
  emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve                        
  dokunmamış mensucat :                        
   - Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif                         
     organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdi -                        
     rilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunma-                        
     mış mensucat:                        
3401.11  - - Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) :                        
3401.11.00.10.00  - - - Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka - 200                    
3401.11.00.20.00  - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe - 50                    
3401.11.00.30.00  - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş                        
          dokunmamış mensucat - 60                    
3401.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 35                    
3401.19  - - Diğerleri :                        
   - - - Sabun ve deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt                        
          vatka, keçe ve dokunmamış mensucat :                        
3401.19.00.11.00  - - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka - 60                    
3401.19.00.12.00  - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe - 50                    
3401.19.00.13.00  - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş  dokunmamış mensucat - 60                    
3401.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35                    
3401.20  - Diğer şekillerdeki sabunlar:                        
3401.20.10.00.00  - - İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar - 60                    
   - - Diğerleri :                        
3401.20.90.10.00  - - - Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar - 50                    
   - - - Diğerleri                        
3401.20.90.90.11  - - - - Sıvı sabunlar - 60                    
3401.20.90.90.19  - - - - Diğerleri - 60                    
3401.30.00.00.00 - Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende                        
  satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar                        
  (sabun içersin içermesin) - 60                    
                           
34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstah-                        
  zarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları                         
  dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin)                        
  (34.01 pozisyonundakiler hariç) :                        
   - Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril -                        
     miş olsun olmasın):                        
3402.11  - - Anyonlu olanlar :                        
3402.11.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan                        
         disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler - 35                    
   - - - Diğerleri:                        
3402.11.90.10.00  - - - - Sülforezinatlar ve sülfooleatlar - 35                    
   - - - - Diğerleri                        
3402.11.90.90.11  - - - - - Lineer alkil benzen sülfonik asitler - 35                    
3402.11.90.90.12  - - - - - Dodesil benzen sülfonik asit - 35                    
3402.11.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 35                    
3402.12.00.00.00  - - Katyonlu olanlar - 35                    
3402.13.00.00.00  - - İyonlu olmayanlar - 35                    
3402.19  - - Diğerleri :                        
3402.19.00.10.00  - - - Türk kırmızısı yağı - 35                    
3402.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35                    
3402.20  - Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar:                        
   - - Yüzeyaktif müstahzarlar                        
3402.20.20.00.11  - - - Sabun içerenler - 35                    
3402.20.20.00.12  - - - Sabun içermeyenler - 35                    
   - - Yıkama ve temizleme müstahzarları                        
3402.20.90.00.15  - - - Sabun içerenler - 35                    
3402.20.90.00.16  - - - Sabun içermeyenler - 35                    
3402.90  - Diğerleri:                        
   - - Yüzeyaktif müstahzarlar                        
3402.90.10.00.11  - - - Sabun içerenler - 35                    
3402.90.10.00.12  - - - Sabun içermeyenler - 35                    
   - - Yıkama ve temizleme müstahzarları                        
3402.90.90.00.15  - - - Sabun içerenler - 35                    
3402.90.90.00.16  - - - Sabun içermeyenler - 35                    
                           
34.03 Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası                        
  yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme                         
  müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve                         
  döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve doku-                        
  maya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin                        
  veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus                         
  müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70                         
  veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde                         
  edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):                        
   - Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları                        
     içerenler :                        
3403.11.00.00.00  - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve                        
       kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar - 25                    
3403.19  - - Diğerleri:                        
3403.19.10.00.00  - - - Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70                         
          veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde                        
          edilen yağları içerenler - 30                    
3403.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25                    
   - Diğerleri:                        
3403.91.00.00.00  - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve                         
       kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstah -                        
       zarlar - 25                    
3403.99.00.00.00  - - Diğerleri - 25                    
                           
34.04 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:                        
3404.20.00.00.00  - Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler - 20                    
3404.90  - Diğerleri:                        
   - - Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):                        
3404.90.00.11.00  - - - Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar - 20                    
3404.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 75                    
3404.90.00.90.00  - - Diğerleri - 20                    
34.05 Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal                         
  boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstah -                        
  zarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış                         
  kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya                        
  gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki                        
  mumlar hariç):                        
3405.10  - Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya ben -                        
     zeri müstahzarlar                        
3405.10.00.00.11  - - Ayakkabı boya ve cilaları  - 50                    
3405.10.00.00.12  - - Deri boya ve cilaları - 50                    
3405.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50                    
3405.20.00.00.00  - Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı -                        
     lan cila ve benzeri müstahzarlar - 50                    
3405.30.00.00.00  - Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar                        
     (metal cilalar hariç) - 50                    
3405.40.00.00.00  - Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları - 50                    
3405.90  - Diğerleri:                        
3405.90.10.00.00  - - Metal cilaları - 50                    
3405.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50                    
                           
3406.00 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:                        
3406.00.00.20.00  - Balmumundan mumlar - 50                    
3406.00.00.80.00  - Diğerleri - 75                    
3407.00 Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil);                        
  takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya                        
  plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan "dişçilik                        
  mumu" denilen müstahzarlar; dişçilikte kullanılan alçı esaslı                        
  (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar                        
3407.00.00.10.00  - Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar - 30                    
   - Diğerleri                        
3407.00.00.90.11  - - Dişçilik mumu - 25                    
3407.00.00.90.12  - - Model yapmaya mahsus patlar - 25                    
3407.00.00.90.13  - - Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) - 25                    
3407.00.00.90.14  - - Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) - 25                    
3407.00.00.90.19  - - Diğerleri - 25