ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları:                        
3501.10  - Kazein:                        
3501.10.10.00.00  - - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar - 15                    
3501.10.50.00.00  - - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya                        
        mahsus olanlar - 15                    
3501.10.90.00.00  - - Diğer kazeinler - 15                    
3501.90  - Diğerleri:                        
3501.90.10.00.00  - - Kazein tutkalları - 25                    
   - - Diğerleri                         
3501.90.90.00.11  - - - Sodyum kazeinat - 25                    
3501.90.90.00.19  - - - Diğerleri  - 25                    
                           
35.02 Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık                        
  itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren  iki veya                        
  daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albümi -                        
  natlar ve diğer albümin türevleri:                        
   - Yumurta albümini (ovalbümin):                        
3502.11  - - Kurutulmuş                        
3502.11.10.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz                         
          hale getirilenler - 30                     
3502.11.90.00.00  - - - Diğerleri - 30                     
3502.19  - - Diğerleri:                        
3502.19.10.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz                         
          hale getirilenler - 30                     
3502.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 30                     
3502.20  - Süt albümini (iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini                        
     konsantreleri dahil) :                        
3502.20.10.00.00  - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz                        
       hale getirilenler - 30                     
   - - Diğerleri:                        
3502.20.91.00.00  - - - Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde) - 30                     
3502.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 30                     
3502.90  - Diğerleri:                        
   - - Albüminler (yumurta albümini "ovalbümin" ve süt albumini "laktalbümin                        
        hariç):                        
3502.90.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz                        
          hale getirilenler - 30                     
3502.90.70.00.00  - - - Diğerleri - 30                     
3502.90.90.00.00  - - Albüminatlar ve diğer albümin türevleri - 30                     
                           
3503.00 Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jela -                        
  tin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin                        
  türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01                        
  pozisyonundaki kazein tutkallar hariç):                        
   - Jelatin ve jelatin türevleri:                        
3503.00.10.10.00  - - Jelatin - 20                    
3503.00.10.20.00  - - Jelatin türevleri - 20                    
   - Diğerleri                        
3503.00.80.00.11  - - Katı ihtiyokol - 30                    
3503.00.80.00.12  - - Kemik tutkalları - 30                    
3503.00.80.00.19  - - Diğerleri - 30                    
                           
3504.00 Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtil -                        
  meyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri;                         
  deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)                        
3504.00.10.00.00  - Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri - 15                    
   - Diğerleri :                        
3504.00.90.00.11  - - Thaumatine - 15                    
3504.00.90.00.19  - - Diğerleri - 15                    
                           
35.05 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlen -                        
  miş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrin-                        
  ler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:                        
3505.10  - Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar:                        
3505.10.10.00.00  - - Dekstrinler  - 50                    
   - - Tadil edilmiş diğer nişastalar:                        
3505.10.50.00.00  - - - Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar - 50                    
   - - - Diğerleri                        
3505.10.90.00.11  - - - - Kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar - 50                    
3505.10.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50                    
3505.20  - Tutkallar:                         
   - - Ağırlık itibariyle % 25'den az nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer                        
       nişastaları içerenler:                        
3505.20.10.10.00  - - - Leykom - 25                    
3505.20.10.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
   - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 55 'den az nişasta                         
       dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:                        
3505.20.30.10.00  - - - Leykom - 25                    
3505.20.30.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
   - - Ağırlık itibariyle % 55 veya daha fazla fakat % 80'den az nişasta,                         
       dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:                        
3505.20.50.10.00  - - - Leykom - 25                    
3505.20.50.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
   - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla nişasta, dekstrin veya tadil                        
       edilmiş diğer nişastaları içerenler:                        
3505.20.90.10.00  - - - Leykom - 25                    
3505.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
                           
35.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzar                        
  tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı                         
  olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen                         
  ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya                         
  uygun ürünler:                        
3506.10  - Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net                         
     ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal                        
     veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler :                        
3506.10.00.10.00  - - Soğuk tutkal - 25                    
   - - Diğerleri                        
3506.10.00.90.11  - - - Solvent içerenler - 40                    
3506.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 40                    
   - Diğerleri:                        
3506.91 - - Esası kauçuk veya 39.01 ila 39.13 pozisyonlarının polimerleri                        
  olan yapıştırıcılar:                        
3506.91.00.10.00  - - - Soğuk tutkal - 25                    
   - - - Diğerleri                        
3506.91.00.90.11  - - - - Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için) - 40                    
3506.91.00.90.12  - - - - Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap                         
             malzemeler için - 40                    
3506.91.00.90.13  - - - - Solvent içerenler - 40                    
3506.91.00.90.19  - - - -  Diğerleri - 40                    
3506.99  - - DiğerIeri :                        
3506.99.00.10.00  - - - Çiriş - 25                    
   - - - Diğerleri                        
3506.99.00.90.11  - - - - Solvent içerenler - 40                    
3506.99.00.90.19  - - - - Diğerleri - 40                    
                           
35.07 Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer                         
  almayan müstahzar enzimler:                        
3507.10.00.00.00  - Peynir mayası ve bunun konsantreleri - 25                    
3507.90  - Diğerleri:                        
3507.90.30.00.00  - - Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz - 15                    
   - - Diğerleri                        
3507.90.90.00.11  - - - Pepsin - 15                    
3507.90.90.00.12  - - - Malt enzimleri - 15                    
3507.90.90.00.13  - - - Trombin - 15                    
3507.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 15