ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
59.01 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk                        
  veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat;                        
  mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkacılıkta                        
  kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:                        
                           
5901.10.00.00.00  - Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk                         
     veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli                         
     mensucat  m2 40                    
5901.90  - Diğerleri:                        
5901.90.00.10.00  - - Mühendis muşambası veya şeffaf bezler ve hazır tualler  m2 40                    
5901.90.00.90.00  - - Diğerleri  m2 40                    
                           
59.02 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz                         
  ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil                        
  vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:                         
5902.10  - Naylon veya diğer poliamidlerden:                        
5902.10.10.00.00  - - Kauçuk emdirilmiş m2 60                    
   - - Diğerleri:                        
5902.10.90.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan                        
         dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat                        
         (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)  m2 10                    
5902.10.90.90.00  - - - Diğerleri m2 150                    
5902.20  - Poliesterlerden:                        
5902.20.10.00.00  - - Kauçuk emdirilmiş  m2 60                    
   - - Diğerleri:                        
5902.20.90.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan                        
         dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat                        
         (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10                    
5902.20.90.90.00  - - - Diğerleri  m2 150                    
5902.90  - Diğerleri:                        
5902.90.10.00.00  - - Kauçuk emdirilmiş  m2 60                    
   - - Diğerleri:                        
5902.90.90.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan                        
          dokumaya elverişli suni devamlı liflerden (viskoz ipeğinden)                         
          mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10                    
5902.90.90.90.00  - - - Diğerleri  m2 150                    
                           
59.03 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş                        
  mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):                        
5903.10  - Poli(vinil klorür) ile:                        
   - - Emdirilmiş:                        
5903.10.10.10.00  - - - Deri taklidi  m2 50                    
5903.10.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 50                    
   - - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:                        
5903.10.90.10.00  - - - Deri taklidi  m2 50                    
5903.10.90.90.00  - - - Diğerleri  m2 50                    
5903.20  - Poliüretanla:                        
   - - Emdirilmiş:                        
5903.20.10.10.00  - - - Deri taklidi   m2 50                    
5903.20.10.90.00  - - - Diğerleri m2 50                    
   - - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:                        
5903.20.90.10.00  - - - Deri taklidi   m2 50                    
5903.20.90.90.00  - - - Diğerleri  m2 50                    
5903.90  - Diğerleri:                        
   - - Emdirilmiş:                        
5903.90.10.10.00  - - - Deri taklidi   m2 50                    
5903.90.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 50                    
   - - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:                        
   - - - Ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddesi selüloz türevleri                        
          veya diğer plastik maddelerle:                        
5903.90.91.10.00  - - - - Deri taklidi   m2 50                    
5903.90.91.90.00  - - - - Diğerleri  m2 50                    
   - - - Diğerleri:                        
5903.90.99.10.00  - - - - Deri taklidi   m2 50                    
5903.90.99.90.00  - - - - Diğerleri  m2 50                    
                           
59.04 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya                        
  kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki                         
  suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun                         
  olmasın):                        
5904.10.00.00.00  - Linoleum m2 50                    
5904.90.00.00.00  - Diğerleri  m2 50                    
                           
5905.00 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:                        
5905.00.10.00.00  - Herhangi bir maddeden mesnet üzerine sabitleştirilmiş, paralel                         
     ipliklerden oluşanlar  - 75                    
   - Diğerleri:                        
5905.00.30.00.00  - - Ketenden - 70                    
5905.00.50.00.00  - - Jütten - 50                    
   - - Suni veya sentetik liflerden                        
5905.00.70.00.11  - - - Sentetik liflerden dokunmuş olanlar (devamsız veya döküntü)  - 150                    
5905.00.70.00.12  - - - Suni devamlı liflerden dokunmuş olanlar - 150                    
5905.00.70.00.13  - - - Suni devamsız liflerden dokunmuş olanlar  - 150                    
5905.00.70.00.14  - - - Dokunmamış olanlar  - 150                    
5905.00.70.00.15  - - - Keçeden olanlar  - 150                    
5905.00.70.00.19  - - - Diğerleri  - 150                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - İpek, şap, buret mensucattan                        
5905.00.90.10.11  - - - - İpekten olanlar  - 150                    
5905.00.90.10.12  - - - - Şap ve buretten olanlar  - 150                    
5905.00.90.20.00  - - - Rami mensucattan olanlar  - 70                    
   - - - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden                        
          yapılan mensucattan:                        
5905.00.90.31.00  - - - - Kağıt ipliğinden mensucattan olanlar - 80                    
5905.00.90.39.00  - - - - Diğerleri - 40                    
5905.00.90.40.00  - - - Keçeden olanlar - 50                    
5905.00.90.50.00  - - - Dokunmamış mensucattan olanlar; kauçuklu mensucattan (örme                        
          olanlar hariç) olanlar  - 60                    
                           
59.06 Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):                        
5906.10.00.00.00  - Eni 20 cm. yi geçmeyen yapışkan bant  - 50                    
   - Diğerleri:                        
5906.91.00.00.00  - - Örme  - 100                    
5906.99  - - Diğerleri:                        
5906.99.10.00.00  - - - Bu fasılın 4 (c) notunda belirtilen mensucat  - 60                    
5906.99.90.00.00  - - - Diğerleri  - 60                    
                           
5907.00.00.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları,                        
  atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler "tualler" m2 50                    
                           
5908.00 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lam-                        
  ba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için                         
  gömIekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat                        
  (emdirilmiş olsun olmasın) :                        
5908.00.00.10.00  - Beyaz alevli lambalar için gömlekler - 25                    
5908.00.00.90.00  - Diğerleri - 25                    
                           
5909.00 Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri                         
  hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):                        
   - Sentetik liflerden                         
5909.00.10.00.11  - - Yangın hortumları  - 25                    
5909.00.10.00.19  - - Diğerleri  - 25                    
   - Diğer dokumaya elverişli maddelerden:                        
   - - Yün ve kıldan hortumlar                         
5909.00.90.10.11  - - - Yangın hortumları  - 25                    
5909.00.90.10.19  - - - Diğerleri  - 25                    
   - - Diğerleri                         
5909.00.90.90.11  - - - Yangın hortumları  - 25                    
5909.00.90.90.12  - - - Pamuktan hortumlar  - 25                    
5909.00.90.90.13  - - - Ketenden hortumlar  - 25                    
5909.00.90.90.19  - - - Diğerleri - 25                    
                           
5910.00.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon                         
  kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş                        
  veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın) - 25                    
                           
59.11 Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus                        
   bu fasılın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:                        
5911.10.00.00.00  - Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer                        
     maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, ke-                         
     çe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya                         
     mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanma-                        
     sına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]  - 15                    
5911.20  - Eleklik mensucat ve gaz mensucat (hazır halde olsun olmasın)                        
5911.20.00.00.11  - - İpekten - 15                    
5911.20.00.00.12  - - Şap liflerinden  - 15                    
5911.20.00.00.13  - - Suni, sentetik liflerden - 15                    
5911.20.00.00.19  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar - 15                    
   - Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda                        
     (hamur veya amyant -çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus                         
     nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli                         
     mensucat ve keçeler:                        
5911.31  - - Metrekare ağırlığı 650 gr. dan az:                        
   - - - İpekten, sentetik veya suni liflerden:                        
5911.31.11.00.00  - - - - Kağıt makinalarında kullanılan türden sentetik liflerden dokunmuş                        
            mensucat (keçeli olsun olmasın)  m2 15                    
   - - - - Diğerleri                         
5911.31.19.00.11  - - - - - İpekten olanlar - 15                    
5911.31.19.00.12  - - - - - Sentetik veya suni liflerden olanlar  - 15                    
5911.31.90.00.00  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden  - 15                    
5911.32  - - Metrekare ağırlığı 650 gr. veya daha fazla:                        
   - - - İpekten, suni veya sentetik liflerden                         
5911.32.11.00.00  - - - - Kağıt makinalarında kullanılan türden, üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş,                        
          sentetik liflerden dokunmuş mensucat (örneğin, baskı keçeleri) m2 15                    
5911.32.19.00.00  - - - - Diğerleri  m2 15                    
5911.32.90.00.00  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden - 15                    
5911.40.00.00.00  - Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları                        
     (insan saçından olanlar dahil) - 15                    
5911.90  - Diğerleri:    
   - - Keçeden     
5911.90.10.00.11  - - - Polisaj keçesi - 15
5911.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - - Diğerleri    
5911.90.90.00.11  - - - Basma makinalarına mahsus blanketler - 15
5911.90.90.00.12  - - - Filtre torbaları  - 15
5911.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 15