ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
  I.TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ VE KIYMETLİ VEYA                         
  YARI KIYMETLİ TAŞLAR                        
                           
71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş                        
  olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya                        
  takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık                         
  sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):                        
7101.10  - Tabii inciler                        
7101.10.00.00.11  - - İşlenmemiş olanlar Gram 10                    
7101.10.00.00.12  - - İşlenmiş olanlar Gram 10                    
   - Kültür incileri:                        
7101.21.00.00.00  - - İşlenmemiş olanlar Gram 10                    
7101.22.00.00.00  - - İşlenmiş olanlar Gram 10                    
                           
71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya                         
  takılmamış):                        
7102.10.00.00.00  - Tasnif edilmemiş olanlar Karat 10                    
   - Sanayide kullanılanlar:                        
7102.21.00.00.00  - - İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş                        
       olanlar Karat 10                    
7102.29.00.00.00  - - Diğerleri Karat 10                    
   - Sanayide kullanılmayanlar:                        
7102.31.00.00.00  - - İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş                        
       olanlar Karat 10                    
7102.39.00.00.00  - - Diğerleri Karat 10                    
                           
71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş                         
  veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş,                        
  mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya                        
  yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık                        
  sağlamak  amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):                        
7103.10  - İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş                        
7103.10.00.00.11  - - Safir - 10                    
7103.10.00.00.12  - - Zümrüt - 10                    
7103.10.00.00.13  - - Yakut (rubi) - 10                    
7103.10.00.00.19  - - Diğerleri - 10                    
   - Başka şekilde işlenmiş:                        
7103.91  - - Yakut (rubi), safir ve zümrüt                        
7103.91.00.00.11  - - - Yakut (rubi) Gram 10                    
7103.91.00.00.12  - - - Safir Gram 10                    
7103.91.00.00.13  - - - Zümrüt Gram 10                    
7103.99  - - Diğerleri                        
7103.99.00.00.11  - - - Akik taşları Gram 10                    
7103.99.00.00.19  - - - Diğerleri Gram 10                    
                           
71.04 Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli                         
  taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın, fakat ipliğe                        
  dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tasnife tabi tutulmamış                        
  sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli                        
  taşlar (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe                        
  dizilmiş):                        
7104.10.00.00.00  - Piezo -elektrik kuvarsları Gram 25                    
7104.20.00.00.00  - Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca                        
     yontulmuş) Gram 25                    
7104.90  - Diğerleri                        
7104.90.00.00.11  - - Sanayide kullanılanlar Gram 25                    
7104.90.00.00.19  - - Diğerleri Gram 25                    
                           
71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve                        
  pudraları:                        
7105.10  - Elmastan olanlar                        
7105.10.00.00.11  - - Sanayide kullanılanlar Gram 10                    
7105.10.00.00.19  - - Diğerleri Gram 10                    
7105.90  - Diğerleri                        
7105.90.00.00.11  - - Sanayide kullanılanlar Gram 10                    
7105.90.00.00.19  - - Diğerleri Gram 10                    
                           
                           
  II.KIYMETLİ METALLER VE KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA                        
  METALLER                        
                           
71.06 Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı                        
  işlenmiş ya da pudra halinde):                        
7106.10.00.00.00  - Pudra halinde olanlar Gram 5                    
   - Diğerleri:                        
7106.91.00.00.00  - - İşlenmemiş olanlar Gram 5                    
7106.92.00.00.00  - - Yarı işlenmiş olanlar Gram 5                    
                           
7107.00 Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)                        
7107.00.00.00.11 - İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller - 20                    
7107.00.00.00.12 - Yarı işlenmiş gümüş kaplamalı adi metaller - 20                    
                           
71.08 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya                         
  da pudra halinde) :                        
   - Para yerine kullanılmayanlar:                        
7108.11.00.00.00  - - Pudra halinde olanlar Gram Muaf                    
7108.12.00.00.00  - - Diğer işlenmemiş şekillerde olanlar Gram Muaf                    
7108.13  - - Diğer yarı işlenmiş şekillerde olanlar:                        
7108.13.10.00.00  - - - Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler                        
          (mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler) Gram Muaf                    
7108.13.80.00.00  - - - Diğerleri Gram Muaf                    
7108.20.00.00.00  - Para yerine kullanılanlar Gram Muaf                    
                           
7109.00 Altın kaplamalı gümüşler ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı                        
  işlenmiş)                        
7109.00.00.00.11 - Altın kaplamalı gümüşler - 5                    
7109.00.00.00.12 - Altın kaplamalı adi metaller - 5                    
                           
71.10 Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) :                        
   - Platin:                        
7110.11.00.00.00  - - İşlenmemiş veya pudra halinde Gram Muaf                    
7110.19  - - Diğerleri:                        
   - - - Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler (mesnedi                         
          hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler)                        
7110.19.10.00.11  - - - - Platin ve platin alaşımlarından teller Gram Muaf                    
7110.19.10.00.12  - - - - Çubuk, profil, levha, yaprak ve şerit halinde olan platin ve platin                         
            alaşımları Gram Muaf                    
7110.19.80.00.00  - - - Diğerleri Gram Muaf                    
   - Paladyum:                        
7110.21.00.00.00  - - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram Muaf                    
7110.29.00.00.00  - - Diğerleri Gram Muaf                    
   - Rodyum:                        
7110.31.00.00.00  - - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram Muaf                    
7110.39.00.00.00  - - Diğerleri Gram Muaf                    
   - İridyum, osmiyum ve rutenyum:                        
7110.41.00.00.00  - - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram Muaf                    
7110.49.00.00.00  - - Diğerleri Gram Muaf                    
                           
7111.00 Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı                        
  işlenmiş)                        
7111.00.00.00.11 - Platin kaplı adi metaller - 5                    
7111.00.00.00.12 - Platin kaplı gümüş - 5                    
7111.00.00.00.13 - Platin kaplı altın - 5                    
                           
71.12 Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin                        
  döküntüleri, artıkları; kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri                        
   içeren  ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında                        
   kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar:                        
7112.30.00.00.00  - Kıymetli metal veya kıymetli metal bileşiklerini içeren küller - Muaf                    
   - Diğerleri:                        
7112.91.00.00.00  - - Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli                        
       metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) - Muaf                    
7112.92.00.00.00  - - Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer                         
       kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) - Muaf                    
7112.99  - - Diğerleri:                        
7112.99.00.10.00  - - - Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları - 5                    
7112.99.00.90.00  - - - Diğerleri - Muaf                    
                           
  III. MÜCEVHERCİ EŞYASI, KUYUMCU EŞYASI VE DİĞER EŞYA                        
                           
71.13 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli                        
  metallerle kaplama metallerden):                        
   - Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya                        
     yaldızlanmış olsun olmasın):                        
7113.11  - - Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya                        
        yaldızlanmış olsun olmasın):                        
7113.11.00.00.11  - - - Pırlantalı gümüşten olanlar Gram 20                    
7113.11.00.00.19  - - - Diğerleri Gram 20                    
7113.19  - - Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış                         
       veya yaldızlanmış olsun olmasın)                        
7113.19.00.00.11  - - - Altından olanlar Gram 20                    
7113.19.00.00.12  - - - Pırlantalı altından olanlar  Gram 20                    
7113.19.00.00.19  - - - Diğerleri Gram 20                    
7113.20.00.00.00  - Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar - 20                    
                           
71.14 Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli                         
  metallerle kaplama metallerden) :                        
   - Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya                        
      yaldızlanmış olsun olmasın):                        
7114.11.00.00.00  - - Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya                        
       yaldızlanmış olsun olmasın) Gram 20                    
7114.19  - - Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış                         
       veya yaldızlanmış olsun olmasın)                        
7114.19.00.00.11  - - - Altından olanlar Gram 20                    
7114.19.00.00.19  - - - Diğerleri Gram 20                    
7114.20.00.00.00  - Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar - 20                    
                           
71.15 Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden     
  diğer eşya:    
7115.10.00.00.00  - Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler - 20
7115.90  - Diğerleri:    
7115.90.00.00.21  - - Altından olanlar - 20
7115.90.00.00.22  - - Gümüşten olanlar - 20
7115.90.00.00.29  - - Diğerleri - 20
       
71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli     
  taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş):    
7116.10  - Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar    
7116.10.00.00.11  - - Tabii inciden kolyeler, bilezikler Gram 20
7116.10.00.00.19  - - Tabii inciden diğer eşya Gram 20
7116.10.00.00.21  - - Kültür incisinden kolyeler, bilezikler Gram 20
7116.10.00.00.29  - - Kültür incisinden diğer eşya Gram 20
7116.20  - Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar (tabii, sentetik veya     
     terkip yoluyla elde edilmiş):    
7116.20.11.00.00  - - Sadece tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler ve    
          diğer eşya (basit bir şekilde dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız) Gram 20
7116.20.80.00.00  - - Diğerleri Gram 20
       
71.17 Taklit mücevherci eşyası :    
   - Adi metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın):    
7117.11.00.00.00  - - Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler - 75
7117.19  - - Diğerleri:    
7117.19.00.10.00  - - - Bakırdan saat ve gözlük zinciri - 50
   - - - Diğerleri:    
7117.19.00.90.11  - - - - Camdan aksamı olanlar - 50
   - - - - Diğerleri:    
7117.19.00.90.21  - - - - - Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar - 50
7117.19.00.90.29  - - - - - Diğerleri - 50
     
7117.90  - Diğerleri:    
7117.90.00.10.00  - - Plastik maddelerden ve camdan olanlar - 150
7117.90.00.20.00  - - Ahşap olanlar - 70
7117.90.00.30.00  - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
   - - Alçıdan veya esası alçı olan bileşiklerden olanlar; seramikten    
        olanlar; işlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, boynuz, mercan ve yontul-     
        maya elverişli diğer hayvansal, bitkisel veya mineral maddelerden olanlar    
7117.90.00.40.11  - - - Her nevi boynuzdan olanlar - 100
7117.90.00.40.12  - - - Mercandan olanlar - 100
7117.90.00.40.13  - - - İşlenmiş bağadan olanlar - 100
7117.90.00.40.14  - - - İşlenmiş fildişinden olanlar - 100
7117.90.00.40.15  - - - İşlenmiş sedeften olanlar - 100
7117.90.00.40.16  - - - İşlenmiş kemikten olanlar - 100
7117.90.00.40.19  - - - Diğerleri - 100
7117.90.00.50.00  - - Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi    
        metaller hariç) - 75
7117.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
71.18 Metal paralar:    
7118.10  - Tedavülde olmayan paralar (altın paralar hariç):    
7118.10.00.10.00  - - Türk meskukatı Gram Muaf
7118.10.00.90.00  - - Diğerleri Gram 200
7118.90.00.00.00  - Diğerleri Gram Muaf