ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
83.01 Adi metallerden kilitler, sürgüler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli                        
  veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mes-                        
  netsiz fermuarlar; bunların adi metallerden anahtarları:                        
8301.10  - Asma kilitler :                        
8301.10.00.00.11  - - Şifreli olanlar - 75                    
8301.10.00.00.19  - - Diğerleri - 75                    
8301.20.00.00.00  - Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler - 75                    
8301.30.00.00.00  - Mobilyalar için kullanılan türden kilitler - 75                    
8301.40  - Diğer kilitler; sürgüler:                        
   - - Kapı kilitleri:                        
8301.40.11.00.00  - - - Silindirli kapı kilitleri - 75                    
8301.40.19.00.00  - - - Diğerleri - 75                    
   - - Diğer kilitler; sürgüler :                        
8301.40.90.00.11  - - - Kasalar için şifreli kilitler - 75                    
8301.40.90.00.12  - - - Diğer şifreli kilitler - 75                    
8301.40.90.00.19  - - - Diğer kilitler - 75                    
8301.40.90.00.21  - - - Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri  - 75                    
8301.40.90.00.29  - - - Diğerleri - 75                    
8301.50.00.00.00  - Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz fermuarlar - 75                    
8301.60.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 75                    
8301.70.00.00.00  - Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar - 75                    
                           
83.02 Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı,                        
  merdiven, pencere, panjur, karoseri,eyer takımları, bavul, sandık,                        
  mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şap-                        
  ka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları                         
  ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı                         
  kapayıcıları:                        
8302.10.00.00.00  - Menteşeler - 100                    
8302.20.00.00.00  - Küçük tekerlekler - 100                    
8302.30.00.00.00  - Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya - 100                    
   - Diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya:                        
   - - Binalar için olanlar :                        
8302.41.10.00.00  - - - Kapılar için olanlar - 100                    
8302.41.50.00.00  - - - Pencere ve Fransız pencereleri için olanlar - 100                    
8302.41.90.00.00  - - - Diğerleri - 100                    
8302.42.00.00.00  - - Diğerleri, mobilyalar için olanlar - 100                    
8302.49.00.00.00  - - Diğerleri - 100                    
8302.50.00.00.00  - Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya - 100                    
8302.60.00.00.00  - Otomatik kapı kapayıcıları - 100                    
                           
8303.00 Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler,                        
  emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya:                        
8303.00.40.00.00  - Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler - 50                    
   - Emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya :                        
8303.00.90.00.11  - - Emniyetli çekmeceler ve kutular - 50                    
8303.00.90.00.12  - - Telefon kumbaraları - 50                    
8303.00.90.00.19  - - Diğerleri - 50                    
                           
8304.00 Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları,                        
  kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası                        
  (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):                        
   - Bakırdan ve kurşundan olanlar .                        
8304.00.00.10.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 40                    
8304.00.00.10.19  - - Diğerleri - 40                    
   - Nikelden olanlar :                        
8304.00.00.20.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 60                    
8304.00.00.20.19  - - Diğerleri - 60                    
   - Diğerleri :                        
8304.00.00.90.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 50                    
8304.00.00.90.19  - - Diğerleri - 50                    
                           
83.05 Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen meka-                        
  nizmalar, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, endeks kartekslerine                         
  mahsus işaret maşaları ve benzeri büro eşyası; adi metallerden şe-                        
  rit halinde zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işle-                        
  rinde kullanılanlar gibi):                        
8305.10.00.00.00  - Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar - 50                    
8305.20  - Şerit halinde zımba telleri:                        
8305.20.00.10.00  - - Bürolarda kullanılanlar - 50                    
   - - Döşemecilik ve ambalaj işlerinde kullanılanlar:                        
8305.20.00.21.00  - - - Demir veya çelikten olanlar - 60                    
8305.20.00.25.00  - - - Bakırdan olanlar - 40                    
8305.90.00.00.00  - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) - 50                    
                           
83.06 Adi metallerden elektrikli olmayan ziller, çanlar, gonglar ve ben-                        
  zerleri; adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası; adi metal-                        
  lerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler; adi metaller-                        
  den aynalar:                        
8306.10  - Ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri :                        
8306.10.00.00.11  - - Ziller - 50                    
8306.10.00.00.12  - - Çanlar - 50                    
8306.10.00.00.13  - - Gonglar - 50                    
8306.10.00.00.14  - - Kampanalar - 50                    
8306.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50                    
8306.10.00.00.25  - - Aksam ve parçalar  - 50                    
   - Heykelcikler ve diğer süs eşyası:                        
8306.21.00.00.00  - - Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar - 100                    
8306.29  - - Diğerleri:                        
8306.29.00.10.00  - - -  Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar - 50                    
8306.29.00.30.00  - - -  Kurşundan ve bakırdan olanlar - 40                    
8306.29.00.90.00  - - -  Diğerleri - 100                    
8306.30.00.00.00  - Fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; aynalar - 50                    
                           
83.07 Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçala-                        
  rıyla birlikte olsun olmasın):                        
8307.10  - Demir veya çelikten olanlar:                        
8307.10.00.00.11  - - Metal körükler - 50                    
8307.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50                    
8307.90  - Diğer adi metallerden olanlar:                        
8307.90.00.00.11  - - Metal körükler - 50                    
8307.90.00.00.12  - - Bağlantı  fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri                         
           (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan) - 50                    
8307.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50                    
                           
83.08 Adi metallerden fermuarlar, mesnetli fermuarlar, tokalar, fermuarlı                        
  tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benze-                        
  ri diğer eşya (giyim eşyası, ayakkabı, tente, el çantası, seyahat eş-                        
  yası ve diğer hazır eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şek-                        
  linde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesil-                        
  miş ince pullar :                        
8308.10  - Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri :                        
8308.10.00.00.11  - - Kopçalar (çengelli olanlar dahil) - 75                    
8308.10.00.00.12  - - Bağ deliği kapsülleri - 75                    
8308.20.00.00.00  - Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler - 75                    
8308.90  - Diğerleri (aksam dahil):                        
8308.90.00.10.00  - - Boncuklar ve kesilmiş ince pullar - 100                    
   - - Diğerleri :                        
8308.90.00.90.11  - - - Fermuarlar (mesnetli olanlar dahil) - 75                    
8308.90.00.90.12  - - - Tokalar (fermuarlı olanlar dahil) - 75                    
8308.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 75                    
                           
83.09 Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil),                        
  şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak                        
  plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri                         
  teferruat:                        
8309.10.00.00.00  - Dişli tıpalar - 50                    
8309.90  - Diğerleri:                        
8309.90.10.00.00  - - Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller - 50                    
   - - Diğerleri:                        
8309.90.90.10.00  - - - Demir veya çelikten olanlar - 50                    
   - - - Diğerleri:                        
8309.90.90.91.00  - - - - Dişli kapaklar - 60                    
8309.90.90.99.00  - - - - Diğerleri - 50                    
                           
8310.00.00.00.00 Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve ben-                        
  zeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonun-                        
  dakiler hariç) - 50                    
                           
83.11 Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince bo-                        
  rular, levhalar, elektrotlar ve benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerin-                        
  de yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması                         
  işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici madde-                        
  lerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usu-                        
  lüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozla-                        
  rından teller ve çubuklar:                        
8311.10.00.00.00  - Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yap-                        
     mak için) - 50                    
8311.20.00.00.00  - Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yap-                        
     mak için) - 50                    
8311.30.00.00.00  - Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller                         
     (alevle lehim veya kaynak yapmak için) - 50                    
8311.90.00.00.00  - Diğerleri - 50