ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86.01 Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya                        
  elektrik akümülatörlü olanlar) :                        
8601.10.00.00.00  - Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar Adet 20                    
8601.20.00.00.00  - Elektrik akümülatörlü olanlar Adet 20                    
                           
86.02 Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler:                        
8602.10.00.00.00  - Dizel elektrikli lokomotifler - 20                    
8602.90  - Diğerleri :                        
8602.90.00.00.11  - - Dizel motorlu lokomotifler - 20                    
8602.90.00.00.12  - - Buharlı lokomotifler - 20                    
8602.90.00.00.13  - - Tenderler - 20                    
8602.90.00.00.19  - - Diğerleri - 20                    
                           
86.03 Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04                         
  pozisyonuna girenler hariç):                        
8603.10.00.00.00  - Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar Adet 20                    
8603.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 20                    
                           
8604.00 Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (ken-                        
  dinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar,                         
  balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, dene-                        
  me vagonları ve drezinler gibi) :                        
8604.00.00.00.11 - Atölye vagonları Adet 30                    
8604.00.00.00.12 - Vinçli vagonlar Adet 30                    
8604.00.00.00.13 - Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar Adet 30                    
8604.00.00.00.14 - Hat döşeyiciler Adet 30                    
8604.00.00.00.15 - Motorlu drezinler Adet 30                    
8604.00.00.00.16 - Motorsuz drezinler Adet 30                    
8604.00.00.00.17 - Kar küreme makinaları Adet 30                    
8604.00.00.00.19 -  Diğerleri Adet 30                    
                           
8605.00 Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu va-                        
  gonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta va-                        
  gonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04                         
  pozisyonuna girenler hariç) :                        
8605.00.00.00.11 - Yolcu vagonları Adet 30                    
8605.00.00.00.19 - Diğerleri Adet 30                    
                           
86.06 Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu                         
  veya tramvay vagonları:                        
8606.10.00.00.00  - Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri Adet 30                    
8606.30.00.00.00  - Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 alt pozisyonuna                        
     girenler hariç) Adet 30                    
   - Diğerleri:                        
8606.91  - - Örtülü veya kapalı olanlar:                        
8606.91.10.00.00  - - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak                         
          yapılmış olanlar Adet 30                    
   - - - Diğerleri :                        
8606.91.80.00.11  - - - - İzoterm vagonlar Adet 30                    
8606.91.80.00.12  - - - - Frigorifik vagonlar Adet 30                    
8606.91.80.00.19  - - - - Diğerleri Adet 30                    
8606.92.00.00.00  - - Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler) Adet 30                    
8606.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30                    
                           
86.07 Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları:                        
   - Bojiler, bissel bojiler, dingiller ve tekerlekler ve bunların aksam                         
      ve parçaları:                        
8607.11.00.00.00  - - Çekici bojiler ve bissel bojiler - 10                    
8607.12.00.00.00  - - Diğer bojiler ve bissel bojiler - 10                    
8607.19  - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):                        
8607.19.10.00.00  - - - Dingiller (monte edilmiş veya edilmemiş); tekerlekler ve bunların                        
        aksam ve parçaları - 10                    
8607.19.90.00.00  - - - Bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve parçaları - 10                    
   - Frenler ve bunların aksam ve parçaları:                        
8607.21  - - Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları:                        
8607.21.10.00.00  - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 10                    
8607.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 10                    
8607.29.00.00.00  - - Diğerleri - 10                    
8607.30.00.00.00  - Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları,                        
      bunların aksam ve parçaları - 10                    
   - Diğerleri:                        
8607.91  - - Lokomotiflere ait olanlar:                        
8607.91.10.00.00  - - - Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları - 10                    
8607.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 10                    
8607.99  - - Diğerleri:                        
8607.99.10.00.00  - - - Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları - 10                    
8607.99.80.00.00  - - - Diğerleri - 10                    
                           
8608.00 Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme;                        
  demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri,                        
  liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektro mekanik                        
  dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları;                        
  bunların aksam ve parçaları:                        
8608.00.00.10.00  -  Elektrik motorlu olanlar ve bunların aksam ve parçaları - 15                    
8608.00.00.90.00  -  Diğerleri - 25                    
8609.00 Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve                        
  donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler                        
  dahil):                        
8609.00.10.00.00  - Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan                         
     korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM) Adet 30                    
8609.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 30