ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
91.01 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar                         
  dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama                         
  metallerden olanlar) :                        
   - Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun                        
     olmasın):                        
9101.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergesi olanlar Adet 75                    
9101.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75                    
   - Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın): Adet                      
9101.21.00.00.00  - - Otomatik kurmalı olanlar Adet 75                    
9101.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75                    
   - Diğerleri:                        
9101.91  - - Elektrikle çalışanlar                        
9101.91.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 75                    
9101.91.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 75                    
9101.91.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 75                    
9101.99  - - Diğerleri                        
9101.99.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 75                    
9101.99.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 75                    
9101.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 75                    
                           
91.02 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları                         
  dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :                        
   - Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun                         
     olmasın):                        
9102.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergesi olanlar Adet 75                    
9102.12.00.00.00  - - Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Adet 75                    
9102.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75                    
   - Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):                        
9102.21.00.00.00  - - Otomatik kurmalı olanlar Adet 75                    
9102.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75                    
   - Diğerleri:                        
9102.91  - - Elektrikle çalışanlar                        
9102.91.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 75                    
9102.91.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 75                    
9102.91.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 75                    
9102.99  - - Diğerleri                        
9102.99.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 75                    
9102.99.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 75                    
9102.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 75                    
                           
91.03 Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki                        
  saatler hariç ):                        
9103.10  - Elektrikle çalışanlar:                        
9103.10.00.10.00  - - Çalar saatler Adet 75                    
9103.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 75                    
9103.90  - Diğerleri:                        
9103.90.00.10.00  - - Çalar saatler Adet 75                    
9103.90.00.90.00  - - Diğerleri Adet 75                    
                           
9104.00 Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, uzay araçlarının, gemilerin                         
  veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler                         
  ve benzerleri                        
9104.00.00.00.11  - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 75                    
9104.00.00.00.19  - Diğerleri Adet 75                    
                           
91.05 Diğer saatler:                        
   - Çalar saatler:                        
9105.11.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 75                    
9105.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75                    
   - Duvar saatleri:                        
9105.21.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 75                    
9105.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75                    
   - Diğerleri:                        
9105.91.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 75                    
9105.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75                    
                           
91.06 Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve                        
  zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kayde-                        
  dici cihazlar gibi) :                        
9106.10.00.00.00  - Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar Adet 75                    
9106.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 75                    
                           
9107.00 Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan                         
  saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına                         
  göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)                        
9107.00.00.00.11 - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 75                    
9107.00.00.00.19 - Diğerleri Adet 75                    
                           
91.08 Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :                        
   - Elektrikle çalışanlar:                        
9108.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin                        
        birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar Adet 75                    
9108.12.00.00.00  - - Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital) Adet 75                    
9108.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75                    
9108.20.00.00.00  - Otomatik kurmalı olanlar Adet 75                    
9108.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 75                    
                           
91.09 Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol                        
  saatleri hariç) :                        
9109.10.00.00.00  - Elektrikle çalışanlar Adet 75                    
9109.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 75                    
                           
91.10 Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen                        
  birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleş-                        
  tirilmiş); saat makinalarının taslakları:                        
   - Cep veya koI saatlerine ait olanlar:                        
9110.11  - - Tamamlanmış makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleş -                        
       tirilmiş) (şablonlar):                        
9110.11.10.00.00  - - - Spiral rakkaslı olanlar Adet 75                    
9110.11.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 75                    
9110.12.00.00.00  - - Tamamlanmamış makinalar (birleştirilmiş) - 75                    
9110.19.00.00.00  - - Taslaklar - 75                    
9110.90.00.00.00  - Diğerleri - 75                    
                           
91.11 Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:                        
9111.10.00.00.00  - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metaller-                        
     den zarflar Adet 75                    
9111.20.00.00.00  - Adi metallerden zarflar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun                     
     olmasın) Adet 75                    
9111.80.00.00.00  - Diğer zarflar Adet 75                    
9111.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 75                    
                           
91.12 Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri                        
  zarflar ve bunların aksam ve parçaları:                        
9112.20.00.00.00  - Zarflar Adet 75                    
9112.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 75                    
                           
91.13 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:                        
9113.10  - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama                         
     metallerden olanlar:                        
9113.10.10.00.00  - - Kıymetli metallerden olanlar - 20                    
9113.10.90.00.00  - - Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar - 20                    
9113.20  - Adi metallerden olanlar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun                         
     olmasın)                        
9113.20.00.00.11  - - Altınla kaplanmış olanlar - 50                    
9113.20.00.00.19  - - Diğerleri - 50                    
9113.90  - Diğerleri:                        
9113.90.00.10.00  - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar - 150                    
9113.90.00.20.00  - - Mensucattan mamul olanlar - 100                    
9113.90.00.30.00  - - İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan                        
          mamul olanlar - 20                    
9113.90.00.40.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 150                    
9113.90.00.90.00  - -  Diğerleri - 50                    
                         
                         
                         
                         
                           
91.14 Diğer saat aksamı :                        
9114.10.00.00.00  - Yaylar (zemberekler dahil) - 75                    
9114.30.00.00.00  - Kadranlar - 75                    
9114.40.00.00.00  - Tablalar ve köprüler - 75                    
9114.90.00.00.00  - Diğerleri - 75