ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef                         
  ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddeler-                        
  den eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):                        
9601.10.00.00.00  - İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya - 100                    
9601.90.00.00.00  - Diğerleri - 100                    
                           
9602.00 İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu                        
  maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer                         
  almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçineler-                        
  den, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle                         
  yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen                         
  diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki                         
  jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:                        
9602.00.00.10.00  - Jelatin kapsüller - 25                    
   - Diğerleri                        
9602.00.00.90.14  - - İşlenmiş lületaşı ve mamulleri - 100                    
9602.00.00.90.18  - - Diğerleri - 100                    
                           
96.03 Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan                        
  fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler                         
  (motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge                         
  veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri                         
  ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç):                        
9603.10.00.00.00  - Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel                         
     maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)    Adet 60                    
   - Diş fırçaları, traş fırçaları, saç fırçaları, kirpik fırçaları, tırnak                        
     fırçaları ve insan üzerinde kullanılan diğer tuvalet fırçalar (cihaz-                        
     ların aksamını teşkil eden fırçalar dahil):                        
9603.21.00.00.00  - - Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)    Adet 75                    
9603.29  - - Diğerleri:                        
9603.29.30.00.00  - - - Saç fırçaları    Adet 75                    
9603.29.80.00.00  - - - Diğerleri - 75                    
9603.30  - Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde                        
     kullanılan benzeri fırçalar:                        
9603.30.10.00.00  - - Resim fırçaları ve yazı fırçaları    Adet 75                    
9603.30.90.00.00  - -  Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar    Adet 75                    
9603.40  - Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar                        
     (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya pedleri ve ruloları:                        
9603.40.10.00.00  - - Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar    Adet 75                    
9603.40.90.00.00  - -  Boya pedleri ve ruloları    Adet 75                    
9603.50  - Makinaların, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar:                        
9603.50.00.10.00  - - Makinaların aksamını oluşturanlar - 30                    
9603.50.00.90.00  - - Diğerleri - 75                    
9603.90  - Diğerleri:                        
   - - Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç)                        
9603.90.10.00.11  - - - Mekanik süpürgeler    Adet 50                    
9603.90.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar    Adet 50                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Yol süpürme fırçaları; ev tipi fırça ve süpürgeler (ayakkabı ve elbise                        
          fırçaları dahil); hayvanların bakımı için fırçalar:                        
9603.90.91.10.00  - - - - Tüyden toz süpürgeleri - 75                    
   - - - - Diğerleri                        
9603.90.91.90.11  - - - - - Yol süpürme fırçaları - 75                    
9603.90.91.90.19  - - - - - Diğerleri - 75                    
   - - - Diğerleri:                        
9603.90.99.10.00  - - - - Fırça imali için hazırlanmış fırça başları - 50                    
9603.90.99.90.00  - - - - Diğerleri - 75                    
9604.00.00.00.00 EI kalburları, el elekleri - 50                    
                           
9605.00 İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya                        
  elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat                        
  takımları:                        
9605.00.00.10.00  - Tuvalet takımları - 100                    
9605.00.00.20.00  - Elbise temizleme setleri - 75                    
9605.00.00.90.00  - Diğerleri - 150                    
                           
96.06 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı;                         
  düğme taslakları:                        
9606.10.00.00.00  - Çıtçıtlar ve bunların aksamı - 75                    
   - Düğmeler:                        
9606.21.00.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle                         
       kaplanmamış ) - 75                    
9606.22.00.00.00  - - Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle                         
      kaplanmamış ) - 75                    
9606.29.00.00.00  - - Diğerleri - 75                    
9606.30.00.00.00  - Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları - 75                    
                           
96.07 Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası:                        
   - Kayarak işleyen fermuarlar:                        
9607.11.00.00.00  - - Dişleri adi metallerden olanlar Metre 50                    
9607.19  - - Diğerleri                        
9607.19.00.00.11  - - - Plastik dişli fermuarlar Metre 50                    
9607.19.00.00.19  - - - Diğerleri Metre 50                    
9607.20  - Aksam ve parçalar:                        
9607.20.10.00.00  - - Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler                        
       dahil) - 50                    
9607.20.90.00.00  - - Diğerleri - 50                    
                           
96.08 Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret                         
  kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler;                        
  kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve                         
  kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve                         
  klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):                        
9608.10  - Bilyalı kalemler:                        
   - - Sıvı mürekkepli olanlar:                        
9608.10.10.10.00  - - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 75                    
9608.10.10.90.00  - - - Diğerleri    Adet 75                    
   - - Diğerleri:                        
9608.10.92.00.00  - - - Değiştirilebilen kartuşlular    Adet 75                    
9608.10.99.00.00  - - - Diğerleri    Adet 75                    
9608.20  - Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri:                        
9608.20.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 75                    
9608.20.00.90.00  - - Diğerleri    Adet 75                    
   - Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler:                        
9608.30.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 75                    
9608.30.00.90.00  - - Diğerleri    Adet 75                    
9608.40  - Dolma kurşun kalemler                        
9608.40.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 75                    
9608.40.00.90.00  - - Diğerleri    Adet 75                    
9608.50  - Yukarıdaki alt pozisyonlarnn iki veya daha fazlasında yer alan                         
     eşyadan oluşan takımlar:                        
9608.50.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 75                    
   - - Diğerleri                        
9608.50.00.90.11  - - - Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kapla-                         
          ma metallerden olanlar - 75                    
9608.50.00.90.19  - - - Diğerleri - 75                    
9608.60.00.00.00  - Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezer-                        
     vuarı kapsayan)    Adet 75                    
   - Diğerleri:                        
9608.91.00.00.00  - - Yazı kalemi uçları ve damakları - 60                    
9608.99.00.00.00  - - Diğerleri - 75                    
                           
96.09 Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya                         
  kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı                         
  veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri:                        
9609.10  - Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa                         
     yerleştirilmiş uçları ile birlikte):                        
9609.10.10.00.00  - -"Kurşunları" grafitten olanlar - 60                    
9609.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60                    
9609.20.00.00.00  - Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları - 60                    
9609.90  - Diğerleri:                        
9609.90.10.00.00  - - Pasteller ve kömür kalemler - 60                    
9609.90.90.00.00  - - Diğerleri - 60                    
                           
9610.00.00.00.00 Kayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya                        
  resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın) - 40                    
                           
9611.00.00.00.00 Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul dam-                        
  gaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya veya işlemeye mahsus                          
  cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar - 60                    
                           
96.12 Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz                        
  bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya                         
  kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun                         
  olmasın, kutulu veya kutusuz) :                        
9612.10  - Şeritler:                        
   - - Plastikten olanlar:                        
9612.10.10.10.00  - - - Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler                         
          emdirilmiş olanlar - 75                    
9612.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
9612.10.20.00.00  - - Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak                        
        plastik veya metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinalarında,                        
        otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan                        
        türde olanlar - 75                    
   - - Diğerleri :                        
9612.10.80.10.00  - - - Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdi -                        
          rilmiş olanlar - 75                    
9612.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
9612.20.00.00.00  - Istampalar - 75                    
                           
96.13 Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun                        
  olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri                         
  hariç) :                        
9613.10.00.00.00  - Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları    Adet 100                    
9613.20  - Doldurulabilen gazlı cep çakmakları:                        
9613.20.00.00.11  - - Ateşleme sistemi elektrikli olanlar    Adet 100                    
9613.20.00.00.19  - - Diğer ateşleme sistemli olanlar    Adet 100                    
9613.80  - Diğer çakmak ve ateşleyiciler :                        
9613.80.00.00.11  - - Ateşleyiciler - 100
9613.80.00.00.12  - - Masa çakmakları  - 100
9613.80.00.00.19  - - Diğer çakmaklar  - 100
   - Aksam ve parçalar :    
9613.90.00.00.11  - -  Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) - 100
9613.90.00.00.19  - -  Diğerleri - 100
       
9614.00 Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların     
  aksam ve parçaları:      
9614.00.10.00.00  - Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler  - 100
9614.00.90.00.00  - Diğerleri: - 100
 
96.15 Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma    
  pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna     
  girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları:    
   - Saç tarakları, süs tarakları, saç tokaları ve benzeri eşya:    
9615.11.00.00.00  - - Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar - 100
9615.19.00.00.00  - - Diğerleri - 100
9615.90  - Diğerleri:    
9615.90.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 150
9615.90.00.20.00  - - Demir veya çelikten olanlar - 60
9615.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
96.16 Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme     
  mekanizmaları ve püskürtücü başları; pudra ve diğer kozmetik     
  veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük     
  ponponlar:    
9616.10  - Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme     
     mekanizmaları ve püskürtme başları:    
9616.10.10.00.00  - - Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri - 100
9616.10.90.00.00  - - Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları - 100
9616.20.00.00.00  - Kozmetik ürünlerinin veya tuvalet müstahzarlarının kullanılmasına      
    mahsus büyük ve küçük ponponlar - 100
       
96.17 Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte),    
  bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):    
9617.00.00.00.11  - Hacmi 0,75 litreyi geçenler - 50
9617.00.00.00.19  - Diğerleri - 50
9618.00.00.00.00 Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar    
  ve diğer hareketli tablolar - 100
9619.00 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya     
  (hangi maddeden olursa olsun):    
   - Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar:    
   - - Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:    
9619.00.11.00.00  - - - Hijyenik havlular - 100
9619.00.13.00.00  - - - Tamponlar - 100
9619.00.19.00.00  - - - Diğerleri - 100
   - - Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:    
   - - - Bebek bezleri:    
9619.00.21.00.11  - - - - Perakende satılacak hale getirilmemiş - 100
9619.00.21.00.19  - - - - Diğerleri - 100
9619.00.29.00.00  - - - Diğerleri (örneğin inkontinans bakım ürünleri) - 100
   - Dokumaya elverişli maddelerden yapılmış vatkadan olanlar:    
9619.00.31.00.00  - - Sentetik veya suni liflerden - 100
9619.00.39.00.00  - - Diğerleri - 100
   - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar:    
   - - Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:    
9619.00.41.00.00  - - - Örme olanlar - 100
9619.00.49.00.00  - - - Diğerleri - 100
   - - Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:  
9619.00.51.00.00  - - - Örme olanlar - 100
9619.00.59.00.00  - - - Diğerleri - 100
9619.00.90.00.00  - Diğer maddelerden - 100